General Meeting of Shareholders

GMS - 28th April 2015
The Extraordinary General Meeting of Shareholders

Specification Download
The notice of the Extraordinary General Meeting held on April 28, 2015  
1. Convening of the General Meeting of Shareholders and description of the procedures Download
2. Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders Feerum SA Download
Download
3. Justification of the draft resolutions Download
4. Information on total number of shares in the company Download
   
Forms to be used to vote by proxy or to vote by correspondence, unless these forms are sent directly to each shareholder  
1. Form of proxy to a non-corporate shareholder Download
2. Form of proxy to a legal person shareholder Download
3. Form allowing to use of proxy voting Download


GMS - 26th November 2014
The Extraordinary General Meeting of Shareholders

Specification Download
The notice of the Extraordinary General Meeting held on November 26, 2014  
1. Convening of the General Meeting of Shareholders and description of the procedures Download
2. Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders Feerum SA Download
3. Justification of the draft resolutions Download
4. Information on total number of shares in the company Download
   
Forms to be used to vote by proxy or to vote by correspondence, unless these forms are sent directly to each shareholder  
1. Form of proxy to a non-corporate shareholder Download
2. Form of proxy to a legal person shareholder Download
3. Form allowing to use of proxy voting Download


WZA - 6 maja 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 06 maja 2014  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Download
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Download
3. Uzasadnienie projektów uchwał Download
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Download
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu  
1. Plan połączenia Download
2. Sprawozdanie finansowe Feerum S.A. 2009-2011 Download
3. Roczne jednostkowe sprawozdanie Feerum  za rok 2012 Download
4. Roczne jednostkowe sprawozdanie Feerum za rok 2013 Download
5. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu Feerum za rok 2012 Download
6. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu Feerum za rok 2013 Download
7. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Download
8. Raport z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2013 Download
9. Sprawozdanie finansowe Feer – Pol za rok 2012 Download
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Download
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Download
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Download


WZA - 16 kwietnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 kwietnia 2014  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Download
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Download
3. Uzasadnienie projektów uchwał Download
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Download
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2013 Download
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 Download
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Download
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2013 roku Download
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2013 Download
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Download
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku Download
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku Download
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Download
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Download
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Download


WZA - 22 lipca 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lipca 2013  
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Download
2. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Feerum S.A. Download
3. Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Feerum S.A. Download
   
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 lipca 2013  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Download
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Download
3. Uzasadnienie projektów uchwał Download
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Download
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Download
2. Skonsolodowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 Download
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Download
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku Download
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Download
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Download
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku Download
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku Download
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Download
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Download
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Download


WZA - Archiwum

Wyszczególnienie Pobierz
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.  
1. Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Download
   
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2013  
1. Zwołanie WZA i opis procedur Download
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Download
3. Uzasadnienie projektów uchwał Download
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Download
5. Odwołanie WZA  
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Download
2. Skonsolodowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 Download
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Download
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku Download
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Download
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Download
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku Download
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku Download
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy  
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Download
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Download
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Download