Strutkura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii E.

Akcjonariusz Liczba głosów na WZA %udział w liczbie głosów
Daniel Janusz 3 288 382 34,48%
bezpośrednio 722 969 7,58%
pośrednio (przez Danmag Sp. z o. o.) 2 565 413 26,90%
Magdalena Łabudzka-Janusz 3 137 615 32,90%
bezpośrednio 660 654 6,93%
pośrednio (przez Danmag Sp. z o. o.) 2 476 961 25,97%
ING PTE 1 769 416 18,55%
BPH TFI 492 709 5,17%
Pozostali 849 794 8,91%
Razem 9.537.916 100,00%