WZA - Archiwum

Wyszczególnienie Pobierz
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A.  
1. Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. Pobierz
   
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień
28 czerwca 2013
 
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A. Pobierz
3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
5. Odwołanie WZA  
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu  
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Pobierz
2. Skonsolodowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Pobierz
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku Pobierz
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2012 Pobierz
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Pobierz
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku Pobierz
8. Rekomendacje Zarządu co do podziału zysku Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika
lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio
do wszystkich akcjonariuszy
 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalajacy na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz


Pobierz Katalog Feerum

Certyfikat SAM

Jakość Roku 2015 - Innowacja

Diamenty Forbesa 2015

Gazele Biznesu 2014

Fair Play 2013

Gazele Biznesu 2013

Diament Forbes

Logowanie do systemu B2B