WZA - 26 czerwca 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Wyszczególnienie Pobierz
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 czerwca 2017
26 czerwca 2017
 
1. Zwołanie WZA i opis procedur Pobierz
2. Projekty uchwał WZA Feerum S.A.

Pobierz

3. Uzasadnienie projektów uchwał Pobierz
4. Informacje o ogólnej liczbie akcji w spółce Pobierz
   
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

 
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za rok obrotowy 2016 Pobierz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 Pobierz
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. oraz Grupy Kapitałowej Feerum za rok obrotowy 2016 Pobierz
4. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Feerum S.A. za rok obrotowy 2016

Pobierz

Pobierz

5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

Pobierz

Pobierz

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 Pobierz
7. Rekomendacje Zarządu co do rozliczenia straty Spółki za rok obrotowy 2016 Pobierz
   
Formularze pozwalające na wykorzystanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjna, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy

 
1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną Pobierz
3. Formularz pozwalający na wykorzystanie głosu przez pełnomocnika Pobierz

 

 

 

 

 

 


Pobierz Katalog Feerum

Certyfikat SAM

Jakość Roku 2015 - Innowacja

Diamenty Forbesa 2015

Gazele Biznesu 2014

Fair Play 2013

Gazele Biznesu 2013

Diament Forbes

Logowanie do systemu B2B