Współpraca z Unią Europejską

Feerum Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Lekkie ortotropowe konstrukcje płaszczy stalowych silosów płaskodennych gwarantujące stabilność termiczną i wilgotnościową magazynowania ziarna”.
Celem projektu jest przeprowadzenie zaawansowanych prac rozwojowych w efekcie których opracowany zostanie typoszereg silosów płaskodennych o innowacyjnej konstrukcji ortotropowych płaszczy stalowych o wielokrotnie większej stabilności wilgotnościowej magazynowanych zbóż w stosunku do stosowanych dotychczas silosów stalowych z blach gładkich i falistych.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 162 839,87 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 4 325 679,74 zł


Zapytania ofertowe

Projekt, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Podsumowanie
Usługi badawcze 1 16/06/2016 pobierz pobierz - załącznik nr 2
pobierz - załącznik nr 1

pobierz - załącznik nr 3

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie TEK-projekt Sp. z o.o. sp.k.

Rozwiązano Umowę na realizację usług.
Usługi badawcze 2 13/07/2016 pobierz pobierz - załącznik nr 1
pobierz - załącznik nr 2

pobierz - załącznik nr 3

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia Politechnice Wrocławskiej.

Rozwiązano Umowę na realizację usług.
Usługi badawcze 3 17/07/2017 pobierz pobierz - załącznik nr 1
pobierz - załącznik nr 2

pobierz - załącznik nr 3

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia Politechnice Wrocławskiej.
Usługi badawcze 4 17/07/2017 pobierz
pobierz - korekta
pobierz - załącznik nr 1
pobierz - załącznik nr 2

pobierz - załącznik nr 3

„Uprzejmie informujemy iż treść zapytania ofertowego nr 2/07/2017 w dniu 19.07.2017 r. uległa zmianie. Opis dokonanych zmian: Skorygowano omyłkę pisarską dotyczącą wzoru na podstawie którego przyznawana jest liczba punktów w kryterium „czas wykonania usługi”, treść pierwotna: V_"i"= R_min/R_(oferty "i") x 20; treść zmieniona: V_"i"=
x 20 pkt; Data upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego: 19.07.2017 r.”

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie TEK-projekt Sp. z o.o. sp.k.