Poprawa wyników FEERUM w 2017

Spółka Feerum S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce działający także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za 2017 rok. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,5 mln zł wobec 4,6 mln zł straty netto rok wcześniej. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 6,5 mln zł, podczas gdy w 2016 r. Grupa odnotowała 5,15 mln zł straty operacyjnej. EBITDA wzrosła aż o 256 proc., do 15,4mln zł z 4,3 mln zł rok wcześniej, a przychody zwiększyły się o 139 proc., do 96,1 mln zł z 40,3 mln zł.

Istotna poprawa wyników jest m.in. efektem rozstrzygnięcia szeregu wniosków o dofinansowanie unijne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co przełożyło się na podpisanie nowych umów przez Feerum S.A. jak również rozwoju sprzedaży zagranicznej. Nie bez znaczenia były również podjęte wcześniej przez Spółkę działania optymalizacyjne, polegające na usprawnieniu działalności operacyjnej w obszarze projektowania i konstruowania obiektów suszarniczo-magazynowych, ich produkcji oraz logistyce, a także optymalizacja kosztów.

Pozytywnie przedstawiają się perspektywy kolejnych okresów. Aktualny portfel zamówień na lata 2018-2019 obejmuje 72 umowy o łącznej wartości 123,1 mln zł. Z kolei potencjalny portfel klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie ok. 80,8 mln zł. Portfel z terminem realizacji w latach 2019-2020 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 280 mln zł.


Rynek krajowy w minionym roku odpowiadał za ponad 57 proc. całkowitej sprzedaży, co dało kwotę 55,1 mln zł. Jednocześnie intensywnie rozwijał się też eksport, którego udział wzrósł w 2017 roku do blisko 43 proc. z 26 proc. w 2016 r.

Do najciekawszych kierunków ekspansji zagranicznej Spółka zalicza Niemcy i Rumunię, a także rynki wschodnie – Ukrainę, Kazachstan, Białoruś i Litwę (ze względu na duży udział sektora rolnego w strukturze PKB oraz stosunkowo niskim udziale jego umaszynowienia). Lokalizacja firmy sprzyja też rozwijaniu sprzedaży do Czech i krajów Beneluksu, choć rynki te nie są strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy. Podpisanie umowy w Tanzanii jest pierwszym krokiem do ekspansji Feerum S.A. w Afryce.

W związku z podpisanym kontraktem w Tanzanii, w 2018 roku w strukturze sprzedaży Grupy będzie dominował rynek zagraniczny. Docelowo chcielibyśmy, by sprzedaż krajowa i zagraniczna miały po 50 proc. udziałów w przychodach – poinformował Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY – SZCZEGÓŁY

tys. PLN 2017 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 96 134 40 271 139%
Zysk brutto ze sprzedaży 16 832 2 769 508%
Rentowność brutto na sprzedaży 17,5% 6,9% 10,6 p.p.
EBITDA 15 440 4 343 256%
Rentowność EBITDA 16,1% 10,8% 5,3 p.p.
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 6 462 -5 147 -
Rentowność EBIT 6,7% -12,8% -
Zysk brutto 4 592 -5 030 -
Rentowność brutto 4,8% -12,5% -
Zysk netto 4 469 -4 631 -
Rentowność netto 4,6% -11,5% -

Strukturę geograficzną przychodów Spółki Feerum w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:


tys. PLN 2017 Udział
w sprzedaży
2016 Udział
w sprzedaży
Polska 55 075 57,3% 29 794 74%
Eksport 41 059 42,7% 10 477 26%

Wyniki za 2017 rok oceniamy jako dobre. Odnotowaliśmy bardzo wyraźną poprawę rok do roku, na co wpływ miało podpisanie szeregu nowych umów oraz silny wzrost sprzedaży eksportowej. Uwzględniając aktualny portfel zamówień można spodziewać się, że wyniki za 2018 rok będą znacznie wyższe niż zrealizowane w 2017 roku – poinformował Prezes.

Dodatkowych informacji dziennikarzom udzielają:

Monika Borkowska, M+G
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 503 186 855
e-mail: monika.borkowska@mplusg.com.pl

Magda Kołodziejczyk, M+G
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 501 168 807
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl