Cele emisji

Spółka szacuje, że środki netto pozyskane z emisji nowych akcji wyniosą około 18 mln zł i zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji programu inwestycyjnego na lata 2013-2014 o łącznej wartości około 34,4 mln PLN.

Szacunkowe wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie Środki pozyskane z emisji Akcji Serii E (tys. PLN)
Wzmocnienie sieci sprzedaży w kraju i za granicą 1.000
Wzmocnienie potencjału produkcyjnego 12.800
        Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych 6.000
        Zakup maszyn i urządzeń 3.500
        Projekt energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła
        i zintegrowanym systemem odpylani
3.300
System informatyczny 1.092
Rozbudowa działu badań i rozwoju 532
Zwiększenie kapitału obrotowego 2.576
Razem wydatki inwestycyjne 18.000