Strutkura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii E.

Akcjonariusz Liczba głosów na WZA %udział w liczbie głosów
Daniel Janusz 3 338 224 35,00%
bezpośrednio 772 811 8,10%
pośrednio (przez Danmag Sp. z o. o.) 2 565 413 26,90%
Magdalena Łabudzka-Janusz 3 137 615 32,90%
bezpośrednio 660 654 6,93%
pośrednio (przez Danmag Sp. z o. o.) 2 476 961 25,97%
Nationale-Nederlanden PTE S.A. 1 769 416 18,55%
AgioFunds TFI S.A. 541 983 5,68%
Pozostali 750 678 7,87%
Razem 9.537.916 100,00%