Poprawa wyników FEERUM w 2017

Spółka Feerum S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce działający także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za 2017 rok. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,5 mln zł wobec 4,6 mln zł straty netto rok wcześniej. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 6,5 mln zł, podczas gdy w 2016 r. Grupa odnotowała 5,15 mln zł straty operacyjnej. EBITDA wzrosła aż o 256 proc., do 15,4mln zł z 4,3 mln zł rok wcześniej, a przychody zwiększyły się o 139 proc., do 96,1 mln zł z 40,3 mln zł.Istotna poprawa wyników jest m.in. efektem rozstrzygnięcia szeregu wniosków o dofinansowanie unijne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co przełożyło się na podpisanie nowych umów przez Feerum S.A. jak również rozwoju sprzedaży zagranicznej. Nie bez znaczenia były również podjęte wcześniej przez Spółkę działania optymalizacyjne, polegające na usprawnieniu działalności operacyjnej w obszarze projektowania i konstruowania obiektów suszarniczo-magazynowych, ich produkcji oraz logistyce, a także optymalizacja kosztów.

Pozytywnie przedstawiają się perspektywy kolejnych okresów. Aktualny portfel zamówień na lata 2018-2019 obejmuje 72 umowy o łącznej wartości 123,1 mln zł. Z kolei potencjalny portfel klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie ok. 80,8 mln zł. Portfel z terminem realizacji w latach 2019-2020 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 280 mln zł.


Rynek krajowy w minionym roku odpowiadał za ponad 57 proc. całkowitej sprzedaży, co dało kwotę 55,1 mln zł. Jednocześnie intensywnie rozwijał się też eksport, którego udział wzrósł w 2017 roku do blisko 43 proc. z 26 proc. w 2016 r.

Do najciekawszych kierunków ekspansji zagranicznej Spółka zalicza Niemcy i Rumunię, a także rynki wschodnie – Ukrainę, Kazachstan, Białoruś i Litwę (ze względu na duży udział sektora rolnego w strukturze PKB oraz stosunkowo niskim udziale jego umaszynowienia). Lokalizacja firmy sprzyja też rozwijaniu sprzedaży do Czech i krajów Beneluksu, choć rynki te nie są strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy. Podpisanie umowy w Tanzanii jest pierwszym krokiem do ekspansji Feerum S.A. w Afryce.

W związku z podpisanym kontraktem w Tanzanii, w 2018 roku w strukturze sprzedaży Grupy będzie dominował rynek zagraniczny. Docelowo chcielibyśmy, by sprzedaż krajowa i zagraniczna miały po 50 proc. udziałów w przychodach – poinformował Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY – SZCZEGÓŁY

tys. PLN20172016Zmiana
Przychody ze sprzedaży96 13440 271139%
Zysk brutto ze sprzedaży16 8322 769508%
Rentowność brutto na sprzedaży17,5%6,9%10,6 p.p.
EBITDA15 4404 343256%
Rentowność EBITDA16,1%10,8%5,3 p.p.
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)6 462-5 147
Rentowność EBIT6,7%-12,8%
Zysk brutto4 592-5 030
Rentowność brutto4,8%-12,5%
Zysk netto4 469-4 631
Rentowność netto4,6%-11,5%

Strukturę geograficzną przychodów Spółki Feerum w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

tys. PLN2017Udział
w sprzedaży
2016Udział
w sprzedaży
Polska55 07557,3%29 79474%
Eksport41 05942,7%10 47726%

Wyniki za 2017 rok oceniamy jako dobre. Odnotowaliśmy bardzo wyraźną poprawę rok do roku, na co wpływ miało podpisanie szeregu nowych umów oraz silny wzrost sprzedaży eksportowej. Uwzględniając aktualny portfel zamówień można spodziewać się, że wyniki za 2018 rok będą znacznie wyższe niż zrealizowane w 2017 roku – poinformował Prezes.