Notyfikowanie transkacji

Rozporządzenie MAR

W związku z wejściem w życie od dnia 3 lipca 2016 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoby blisko związane z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej FEERUM S.A. zobowiązane są do powiadamiania Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych FEERUM S.A.

Procedura notyfikacji

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać pocztą elektroniczną:

1. do FEERUM S.A. na adres: relacjeinwestorskie@feerum.pl
oraz 
2. do Komisji Nadzoru Finansowego na adres: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

Pliki do pobrania

Osoba blisko związana oznacza:

a) małżonka;
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej FEERUM S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.