Struktura oferty

  • nie więcej niż 2 200 000 akcji zwykłych nowej emisji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 3,50 PLN każda;
  • nie więcej niż 200 000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), będących własnością pana Daniela Janusza;
  • nie więcej niż 200 000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 3,50 PLN każda (które po dematerializacji będą akcjami na okaziciela), będących własnością pani Magdaleny Łabudzkiej–Janusz.