Cele emisji

Spółka szacuje, że środki netto pozyskane z emisji nowych akcji wyniosą około 18 mln zł i zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji programu inwestycyjnego na lata 2013-2014 o łącznej wartości około 34,4 mln PLN.

Szacunkowe wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji przedstawia tabela poniżej:

WyszczególnienieŚrodki pozyskane z emisji Akcji Serii E (tys. PLN)
Wzmocnienie sieci sprzedaży w kraju i za granicą1.000
Wzmocnienie potencjału produkcyjnego12.800
        Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych6.000
        Zakup maszyn i urządzeń3.500
        Projekt energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła
        i zintegrowanym systemem odpylani
3.300
System informatyczny1.092
Rozbudowa działu badań i rozwoju532
Zwiększenie kapitału obrotowego2.576
Razem wydatki inwestycyjne18.000