Prospekt emisyjny

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

W dniu 3 kwietnia 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła prospekt emisyjny, przygotowany w związku z publiczną ofertą na terytorium Rzeczpospolitej Polski do 200.000 akcji serii C, do 200.000 akcji serii D oraz od 1 do 2.200.000 akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.000.000 akcji serii A, 335.000 akcji serii B, 3.060.301 akcji serii C, 2.942.615 akcji serii D, od 1 do 2.200.000 akcji serii E oraz nie więcej niż 2.200.000 praw do akcji serii E („Prospekt”).

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Feerum S.A. i oferowanych przez tę spółkę akcjach w ramach oferty publicznej. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta publiczna akcji Feerum S.A. jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji Feerum S.A. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały zarejestrowane i nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Prospekt udostępniany jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Zwracamy uwagę że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ani Feerum S.A. ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Prospektu w wersji papierowej lub (ii) ochronę przed wirusami i innym niepożądanym skutkami jakie mogą wiązać się z uzyskaniem dostępu do Prospektu w wersji elektronicznej.

AKCEPTUJĘ
NIE AKCEPTUJĘ
Nazwa prospektuPobierz
Prospekt EmisyjnyPobierz
Aneks nr 1 do Prospektu EmisyjnegoPobierz
Informacja o ustaleniu ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz liczbie Akcji OferowanychPobierz
Aktualizacja Harmonogramu OfertyPobierz
Informacja o przydziale Akcji OferowanychPobierz