FEERUM po 2018 roku – rekordowe kontrakty i blisko 34 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży

Obserwowane wzrosty przychodów Grupy są wynikiem terminowej realizacji kontraktu w Tanzanii oraz wzrostu tempa rozstrzygania wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programów unijnych. Perspektywy kolejnych okresów są bardzo dobre. Uwzględniając aktualny portfel zamówień oraz nasze zaangażowanie w kolejne projekty, m.in. na rynku ukraińskim, można się spodziewać dalszej poprawy wyników.

Spółka FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, działająca także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za 2018 rok. Przychody zwiększyły się o blisko 34 proc. i sięgnęły rekordowego w historii Spółki poziomu ponad 128 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 7,5 mln zł, czyli wzrósł o blisko 68 proc. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 6,4 mln zł.

Podpisane w 2018 roku nowe kontrakty, terminowa realizacja kontraktu na rynku tanzańskim oraz uruchomienie dotacji na modernizację rolnictwa w Polsce pozwalają pozytywnie oceniać perspektywy kolejnych okresów.

Aktualny portfel zamówień wynosi około 292,5 mln zł i obejmuje 20 umów. Z kolei potencjalny portfel klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie ok. 34,2 mln zł. Portfel z terminem realizacji w latach 2020 – 2021 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 110 mln zł.

Obserwowane wzrosty przychodów Grupy są wynikiem terminowej realizacji kontraktu w Tanzanii oraz wzrostu tempa rozstrzygania wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programów unijnych. Perspektywy kolejnych okresów są bardzo dobre. Uwzględniając aktualny portfel zamówień oraz nasze zaangażowanie w kolejne projekty, m.in. na rynku ukraińskim, można się spodziewać dalszej poprawy wyników – powiedział Daniel Janusz, prezes zarządu FEERUM S.A.

W 2018 roku eksport odpowiadał za 70,4 proc. przychodów. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła 90,7 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Tanzania (63,3 mln zł). Na kolejnym miejscu uplasowała się Litwa (prawie 14 mln zł), a trzecim partnerem handlowym firmy była Ukraina (11,6 mln zł). FEERUM realizowało też sprzedaż m.in. do Niemiec, Rumunii i innych krajów. Grupa zamierza rozwijać działalność na nowych, perspektywicznych rynkach, nastawionych na produkcję rolną oraz jej przetwórstwo.
Realizacja kontraktu tanzańskiego przebiega zgodnie z planem. Produkcja maszyn i urządzeń została już zakończona, kompletowane są ostatnie dostawy do Afryki. Prace fundamentowe są mocno zaawansowane i rozpoczęty został montaż konstrukcji stalowych. Zgodnie z pierwotnym założeniem prace prowadzone są równocześnie w każdej z pięciu lokalizacji. Przychody z tego kontraktu będą częścią składową wyników w 2019 roku
Zgodnie z przyjętą strategią Spółki, pierwsze dwa lata działalności w Tanzanii zapoczątkowały ekspansję FEERUM w Afryce. Oddział FEERUM w Tanzanii zdobył w tym czasie wszystkie licencje i zezwolenia niezbędne do realizacji projektu budowy silosów, uzyskał ponadto zwolnienie z VAT dla dostawców. Nawiązana i umocniona została współpraca z tanzańskimi firmami budowlanymi, biurami projektowymi oraz innymi podwykonawcami dla każdej z pięciu prowadzonych budów.

Podpisanie z końcem roku 2018 kontraktów z ukraińską firmą Epicentr K LLC na łączną kwotę 50 mln euro zapoczątkowało kolejne istotne wydarzenia w spółce FEERUM. Po uzyskaniu w grudniu 2018 roku ostatecznej i wiążącej decyzji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) o ubezpieczeniu należności z tytułu kontraktów, Spółka od początku 2019 roku przystąpiła do realizacji zamówienia.

Wysokiej jakości produkt połączony z finansowaniem to naszym zdaniem klucz do sukcesu, nie tylko na Ukrainie, ale również w Afryce czy innych krajach świata. Przed podpisaniem umów z Epicentr K LLC wiedzieliśmy o istnieniu możliwości jakie daje m.in. program rządowy „Finansowe Wspieranie Eksportu”. Jednak w ciągu kilku ostatnich miesięcy zdobyliśmy własne doświadczenia, dzięki którym łatwiej nam prowadzić rozmowy handlowe z kolejnymi klientami – podkreśla Daniel Janusz, prezes zarządu FEERUM S.A.>