FEERUM SA (3/2024) Zawarcie porozumienia przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 29 marca 2024 roku otrzymał porozumienie (ang. „Memorandum of Understanding”) (dalej „Porozumienie”) zawarte w dniu 27 marca 2024 roku w Egipcie pomiędzy spółką pod firmą „Feerum Egypt for Silos and Storage Company (Feerum Egypt) S.A.E” (dalej „Feerum Egypt”), tj. spółką zależną od Emitenta, w której Emitent posiada 50% udziałów, utworzoną i działającą zgodnie z prawem egipskim, oraz spółką pod firmą „East Port Said Integrated Development” (dalej „EPSID”), tj. spółką utworzoną i działającą zgodnie z prawem egipskim, zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną pod nazwą „East Port Said Special Economic Zone” zlokalizowaną w pobliżu miasta Port Said w Egipcie (dalej „Strefa EPSSEZ”).

Zgodnie z Porozumieniem, Feerum Egypt wyraziła intencję realizacji na terenie Strefy EPSSEZ projektu polegającego na budowie zakładu produkcyjnego komponentów i części zamiennych przeznaczonych do budowy i obsługi obiektów magazynowo suszarniczych służących do przechowywania produktów zbożowych (dalej „Zakład Produkcyjny”), a EPSID wyraziła intencję zlokalizowania Zakładu Produkcyjnego na terenie Strefy EPSSEZ. EPSID wyraziła ponadto intencję przekazania Feerum Egypt w dzierżawę, na okres 50 lat, gruntu zlokalizowanego w Strefie EPSSEZ o całkowitej powierzchni nie przekraczającej 51.950 m2 z przeznaczeniem na budowę Zakładu Produkcyjnego.

Strony Porozumienia zadeklarowały także wolę podjęcia dalszych rozmów i prac mających na celu uzgodnienie szczegółowych warunków lokalizacji Zakładu Produkcyjnego na terenie Strefy EPSSEZ, a także zawarcia w przyszłości wiążącej umowy w tym zakresie.

Zawarcie Porozumienia wpisuje się w prowadzone aktualnie przez Feerum Egypt analizy możliwości sprzedaży w Egipcie oraz w krajach sąsiednich produktów znajdujących się w ofercie Emitenta. W ramach tych analiz rozważana jest inwestycja polegająca na budowie na terenie Strefy EPSSEZ, w tym w ramach partnerstwa z lokalnymi podmiotami branżowymi, Zakładu Produkcyjnego o szacowanej wartości 1,6 mld EGP (tj. równowartości 133.280.000 PLN według aktualnego średniego kursu funta egipskiego opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu 27 marca 2024 roku wynoszącego 1 EGP = 0,0833 PLN).

Emitent będzie informował o postępach w realizacji powyżej opisanych zamierzeń inwestycyjnych w kolejnych raportach bieżących.