KONTRAKTY NA UKRAINIE WARTE BLISKO 50 MLN EURO

FEERUM podpisał z ukraińską firmą EPICENTR K LLC z Kijowa dwie duże umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych, o łącznej wartości blisko 50 mln euro (209,8 mln PLN). Realizacja umów oznaczać będzie znaczny wzrost wyników firmy.
Pierwszy z kontraktów, na kwotę 35,6 mln euro, przewiduje dostawę pięciu kompleksów silosów do 1 października przyszłego roku. Drugi, o wartości 13,3 mln euro, ma być zrealizowany w ciągu 9 miesięcy od otrzymania zaliczki. Dostawy będą realizowane na terenie zachodniej Ukrainy.

„To kolejny duży krok w rozwoju naszej firmy po tym, jak podpisaliśmy kontrakt na rynku afrykańskim. Wartość dwóch nowych umów z partnerem ukraińskim wynosi blisko 210 mln zł. To kontrakty istotnie większe niż projekt afrykański. Tym samym, Ukraina zajmie w najbliższym czasie pozycję lidera wśród naszych partnerów zagranicznych” – powiedział prezes FEERUM Daniel Janusz.

W ostatnim czasie Ukraina zajmowała trzecią pozycję wśród rynków eksportowych firmy. Pierwsze miejsce przypadało Tanzanii, a drugie Litwie.

„Wejście w życie kontraktów ukraińskich oznaczać będzie skokowy wzrost przychodów Grupy. Realizujemy tym samym wcześniejsze zapowiedzi, które zakładały dynamiczny wzrost skali i zasięgu działalności firmy”
poinformował Daniel Janusz.

FEERUM, w ramach swoich zobowiązań kontraktowych, zaprojektuje, wyprodukuje i dostarczy silosy do wskazanych lokalizacji na terenie Ukrainy, a także zapewni serwis gwarancyjny i szkolenie pracowników zamawiającego. Spółka nie będzie natomiast odpowiedzialna za montaż i uruchomienie dostarczonych silosów.

Warunkiem wejścia w życie kontraktów jest podjęcie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ostatecznej i wiążącej decyzji o ubezpieczeniu należności z tytułu kontraktów, odpowiednio do dnia 24 grudnia 2018 roku (w przypadku kontraktu o wartości 35,6 mln euro) oraz do dnia 31 maja 2019 roku (w przypadku kontraktu o wartości 13,3 mln euro). Niespełnienie się powyższego warunku we wskazanych terminach spowoduje wygaśniecie kontraktów.

„Jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach z KUKE na temat ubezpieczenia należności. W dniu podpisania kontraktów otrzymaliśmy list intencyjny potwierdzający intencję KUKE, aby ubezpieczyć nasze należności w terminach przewidzianych w kontraktach”powiedział Daniel Janusz.

Uzyskanie polisy ubezpieczeniowej KUKE umożliwi udzielenie zamawiającemu tzw. „kredytu dostawcy”. W ramach tego schematu finansowania płatność 85 % ceny zostanie odroczona i nastąpi w półrocznych ratach płatnych w ciągu 5 lat po wykonaniu kontraktów przez FEERUM. FEERUM natomiast będzie mogła sprzedać swoje niewymagalne należności z odpowiednim dyskontem na rzecz wybranego banku lub instytucji finansowej.

Kontrakty przewidują także otrzymanie przez FEERUM zaliczek w wysokości 15% wartości kontraktu.